รวมเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานราชการจังหวัดบุรีรัมย์ อาจจะไม่ครบถ้วนต้องขออภัยด้วยค่ะ

วิธีค้นหา word กด Ctrl + F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นการแล้วกด Enter
 
เทศบาลตำบลนางรอง 0-4463-1660,0-4463-2529
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 0-4460-2345
สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 0-4468-6115
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนาโพธิ์ 0-4468-6196
ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ 0-4468-6130
สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ 0-4468-6114
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ 0-4465-0320
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 0-4465-0082
ที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 0-4465-0073
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 0-4465-0389
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 0-4465-0324,0-4465-0166
ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง 0-4468-9246
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทไธสง 0-4468-9113
สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 0-4468-9066
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพุทไธสง 0-4468-9017
สำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง 0-4468-9029
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ 0-4468-9008
สำนักงานเทศบาลตำบลแคนดง 0-4469-9108
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอแคนดง 0-4461-6701
สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอแคนดง 0-4419-3072
ที่ว่าการกิ่งอำเภอแคนดง 0-4419-3067
สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 0-4468-1038
ที่ว่าการอำเภอสตึก 0-4462-7073
สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก 0-4468-0119
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ 0-2241-5600
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสตึก 0-4468-1096,0-4468-1531
นิคมสหกรณ์สตึกบุรีรัมย์ 0-4462-5215
สำนักงานเทศบาลตำบลคูเมือง 0-4469-9063
ที่ว่าการอำเภอคูเมือง 0-4469-9082
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอคูเมือง 0-4469-9072
สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 0-4469-9104
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคูเมือง 0-4469-9100
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ที่ 3 0-4461-4899 
สถานีทดลองยางบุรีรัมย์ 081-3897870
สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ 0-3257-6283
ที่ว่าการกิ่งอำเภอบ้านด่าน 0-4466-4012
สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย 0-4461-8197
สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 0-4466-1426
ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ 0-4466-1442
สถานีทดลองหม่อนไหมบุรีรัมย์ 0-2558-7924
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ 0-4461-7090
แขวงการทางบุรีรัมย์ 0-4461-1657
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) 0-4460-1514
สำนักงานบริการโทรคมนาคมบุรีรัมย์ 0-4461-2114,0-4461-1858
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4461-1622
สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 0-4460-2345
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ 0-4461-3797
ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4461-1622
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4461-0041
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยราช 0-4465-8290
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 0-4466-0351
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยราช 0-4469-6086,0-4469-6261
ที่ว่าการอำเภอห้วยราช 0-4465-8019
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 0-4469-6078
สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 0-4469-1041
ที่ว่าการอำเภอกระสัง 0-4469-1178
สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง 0-4469-1032
ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ 0-4466-9099
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 0-4466-9090
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์ 0-4466-9098
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์ 0-4466-9276
เรือนจำชั่วคราวโคกมะตูม 0-4460-5108
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชำนิ 0-4460-9041-2
ที่ว่าการอำเภอชำนิ 0-4460-9082
สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 0-4460-9089
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชำนิ 0-4460-9103
ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย 0-4460-8072
สำนักงานการเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 0-4460-8073
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพลับพลาชัย 0-4460-8078
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย 0-4460-8070,0-4460-8151
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 0-4464-1100,0-4464-1479
ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ 0-4464-1299
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกี่ 0-4464-1380
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองกี่ 0-4464-1297,0-4464-1724
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่ 0-4464-1366
 

ร้านกาแฟ บุรีรัมย์

Go to top